تیکه کد استارت از لینک زیر مجموعه گیری
میدلاین و مناسب برای ربات های ویوپنل

با این تیکه کد میتوانید برای ربات خود بخشی برای زیر مجموعه گیری تعریف کنید، تا کاربر در ازای دعوت کاربران دیگر با لینک خود امتیاز ثبت لینک دریافت کند

کد:
if(preg_match('/^(https|http):\/\/(telegram.me|t.me)\/(.*)\?start=(.*)$/i',$msg,$match)){
$start_param = $match[4];
$MadelineProto->messages->startBot(['bot' => "@".$match[3], 'peer' => "@me", 'start_param' => "$start_param", ]);
}